Informacje dla klienta

1. Jakie wady w obuwiu podlegają reklamacji?

Wady występujące w obuwiu można podzielić na trzy kategorie:

  1. Wady konstrukcyjne
  2. Wady materiałowe
  3. Wady technologiczne

Wady konstrukcyjne to te, które powstają na etapie projektowania fasonu. Wpływają na estetykę obuwia oraz komfort jego użytkowania. Ponieważ nie dokonujemy zakupu fasonu, który nam się nie podoba, nie zdarzają się reklamacje z powodów estetycznych.
Natomiast w drugim przypadku – gdy mamy do czynienia z obniżeniem komfortu użytkowania – reklamacje są uzasadnione, ale takie wady trudno udowodnić. Pamiętajmy, że niewygoda i niedopasowanie obuwia do stopy nie podlegają reklamacji! Wielkość, tęgość i kształt stopy są cechami osobniczymi, innymi dla każdego z nas. Należy bardzo dokładnie przymierzyć i dobrać fason odpowiedni do własnej stopy.

Wady materiałowe to uszkodzenia materiałów, z których wykonane są poszczególne części obuwia, tj.:

Wady technologiczne to te, które powstają na skutek złego lub niestarannego wykonania wyrobu. Ujawniają się one zazwyczaj podczas użytkowania obuwia.

Do wad wykonania zaliczyć można:

2.1 Co nie podlega reklamacji w wyrobach obuwniczych?

2.2 Co nie podlega reklamacji w wyrobach kaletniczych?

3. Jakie są podstawowe prawa klienta?

4. Kiedy klient nie ma prawa do reklamacji?

5. Tryb załatwienia reklamacji.

6 Co to znaczy w praktyce?

Klient składa reklamację, a sprzedawca ma obowiązek ją w ciągu 14 dni rozpatrzyć i udzielić klientowi odpowiedzi. Jeżeli uznaje, że reklamacja jest zasadna, powinien również określić w jaki sposób zostanie ona załatwiona. Jeżeli jest to naprawa, sprzedawca ma obowiązek określić termin tej naprawy, przy czym może on być dłuższy niż 14 dni, gdyż ustawa tej kwestii nie reguluje.

7. Co zrobić, kiedy jesteśmy pewni, że mamy rację, a sprzedawca reklamacji nie uznał?

Należy poszukać rzeczoznawcy, który specjalizuje się w orzekaniu w sprawach dotyczących jakości i reklamacji obuwia lub wyrobów kaletniczych. Lista takich rzeczoznawców znajduje się na stronach Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego (www.pips.pl) lub wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.

Po wybraniu rzeczoznawcy, należy z nim skontaktować się i oddać towar do ekspertyzy. Ekspertyza wykonywana jest na koszt klienta, jednak w przypadku gdy rzeczoznawca potwierdzi słuszność reklamacji, klient ma prawo domagać się od sprzedawcy obuwia zwrotu tych kosztów na zasadach ogólnych.

Po uzyskaniu korzystnej dla siebie opinii, należy ponownie złożyć reklamację w sklepie dołączając wyniki ekspertyzy. Najczęściej przedstawiona opinia powoduje, że sprzedający reklamację uwzględnia, jednak gdy tak się nie stanie należy skontaktować się z najbliższym Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów, który w ramach swoich kompetencji ma prawo i obowiązek wystąpić w imieniu klienta do sprzedawcy. W ostateczności można również skierować sprawę do sądu.