Prawa klienta a składanie reklamacji

Jakie są podstawowe prawa klienta?

 • Towar można reklamować do dwóch lat od momentu zakupu.
 • Kupujący ma prawo do reklamowania wad zarówno technologicznych, konstrukcyjnych, jak i materiałowych towaru.
 • Kupujący ma prawo oczekiwać od sprzedawcy porady w zakresie konserwacji i użytkowania zakupionego towaru.
 • Kupujący ma prawo domagać się od sprzedawcy informacji o przeznaczeniu towaru (np. obuwie przeznaczone do gry w piłkę, lub obuwie do biegania)
 • Kupujący ma prawo domagać się od sprzedawcy rzetelnej informacji na temat materiałów, z których towar został wykonany. Warto poszukać na obuwiu lub jego opakowaniu piktogramów, czyli znaków graficznych informujących kupującego o materiałach, z których zostało ono wykonane.
 • Kupujący ma prawo domagać się załatwienia reklamacji zgodnie z jego życzeniem, w przypadku, gdy sprzedawca w ciągu 14 dni od jej złożenia nie ustosunkował się do niej.

Kiedy klient nie ma prawa do reklamacji?

 • Kupujący traci prawo do reklamacji jeżeli mimo wystąpienia wady nie zaprzestanie użytkowania towaru, co powoduje, że uszkodzenie jest bardzo rozległe.
 • Kupujący traci prawo do reklamacji w przypadku towaru zużytego lub zniszczonego.
 • Kupujący traci prawo do reklamacji, jeżeli zagubił paragon lub dokument potwierdzający zakup oraz czas zakupu.

Tryb załatwienia reklamacji

 • Zgłoszenie reklamacji przez klienta.
 • Decyzja sprzedającego dotycząca zgłoszenia. Klient powinien zostać powiadomiony w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Powiadomienie może być: pisemne, ustne (w palcówce sprzedającego), telefoniczne, mailowe lub SMS –owe.
 • Decyzja sprzedającego może być:
  • uznaniem reklamacji i zaspokojenie roszczeń klienta zgodnie z odpowiednią ustawą.
  • nieuznaniu reklamacji i oddalenie roszczeń klienta ale tylko wtedy gdy:
   • stwierdzono uszkodzenia towaru nie podlegające reklamacji;
   • towar jest wolny od wad;
   • wystąpiły uchybienia formalne ze strony nabywcy (np. przekroczenie terminów);
   • kupujący wiedział o wadzie w dniu zakupu i zaakceptował ją.

Co to znaczy w praktyce?

Klient składa reklamację, a sprzedawca ma obowiązek ją w ciągu 14 dni rozpatrzyć i udzielić klientowi odpowiedzi. Jeżeli uznaje, że reklamacja jest zasadna, powinien również określić w jaki sposób zostanie ona załatwiona. Jeżeli jest to naprawa lub wymiana powinny one nastąpić w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego

Co zrobić, kiedy jesteśmy pewni, że mamy rację, a sprzedawca reklamacji nie uznał?

Należy poszukać rzeczoznawcy, który specjalizuje się w orzekaniu w sprawach dotyczących jakości i reklamacji obuwia lub wyrobów kaletniczych. Lista takich rzeczoznawców znajduje się na stronach Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego (www.pips.pl) lub wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.

Po wybraniu rzeczoznawcy, należy z nim skontaktować się i oddać towar do ekspertyzy. Ekspertyza wykonywana jest na koszt klienta, jednak w przypadku gdy rzeczoznawca potwierdzi słuszność reklamacji, klient ma prawo domagać się od sprzedawcy obuwia zwrotu tych kosztów na zasadach ogólnych.

Po uzyskaniu korzystnej dla siebie opinii, należy ponownie złożyć reklamację w sklepie dołączając wyniki ekspertyzy. Najczęściej przedstawiona opinia powoduje, że sprzedający reklamację uwzględnia, jednak gdy tak się nie stanie należy skontaktować się z najbliższym Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów, który w ramach swoich kompetencji ma prawo i obowiązek wystąpić w imieniu klienta do sprzedawcy. W ostateczności można również skierować sprawę do sądu.